FORD RANGER 2019 TIẾP TỤC THEO ĐUỔI TRIẾT LÝ BÁN TẢI ‘HẠNG SANG’